Algemene voorwaarden

  1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen TextFloor en een Opdrachtgever waarop TextFloor deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met TextFloor, voor de uitvoering waarvan door TextFloor derden dienen te worden betrokken.

1.3  Onder opdrachtgever wordt verstaan, de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die TextFloor opdraagt schrijf-, redactie- of vertaalwerkzaamheden te verrichten.

1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. TextFloor en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2. Offerte en totstandkoming van de opdrachtovereenkomst

2.1 Offertes met daarin genoemde prijsopgaven en/of leveringstermijnen zijn, zolang TextFloor de opdracht voor te door haar te schrijven tekst of de te vertalen en/of te bewerken tekst van opdrachtgever nog niet inhoudelijk heeft kunnen beoordelen, vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen of aangepast.

2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van TextFloor, of door schriftelijke bevestiging door TextFloor van een door opdrachtgever verstrekte opdracht. Onder schriftelijk wordt ook e-mail verstaan.

2.3 TextFloor zal opdrachtgever in principe een schriftelijke bevestiging sturen van de verleende opdracht. Ontbreken van deze bevestiging doet geen afbreuk aan de totstandkoming van de overeengekomen opdracht.

2.4 Tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk bij opdrachtverstrekking te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en/of voor rekening van een derde en mits hij of zij naam en adresgegevens van deze derde heeft vermeld, beschouwt TextFloor als opdrachtgever degene die de opdracht aan TextFloor heeft verstrekt.

2.5 Indien TextFloor in redelijkheid twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is TextFloor gerechtigd aanvullende zekerheidstelling te vereisen.

3. Levertermijn en tijdstip van levering

3.1 De overeengekomen leveringstermijn wordt door TextFloor in acht genomen, tenzij TextFloor in een aantoonbare overmachtsituatie is geraakt. TextFloor is gehouden om, zodra duidelijk wordt dat tijdige levering door uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

3.2 De levering vindt plaats op het tijdstip van verzending door TextFloor per e-mail, gewone post of koerier.

3.3 In verband met de uitvoering door TextFloor van de verstrekte opdracht is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs noodzakelijk is om tijdige levering door TextFloor mogelijk te maken.

4. Wijziging of intrekking van een opdracht

4.1 Indien opdrachtgever na totstandkoming van de verleende opdracht wijzigingen of aanvullingen aanbrengt, anders dan van geringe aard, dit ter beoordeling van TextFloor, dan behoudt TextFloor zich het recht voor om de leveringstermijn(en) en/of het honorarium aan te passen of de voorgestelde wijzigingen te weigeren.

4.2 Eventuele wijzigingen in de overeengekomen condities van de opdracht, na totstandkoming van de overeenkomst, worden pas na schriftelijke acceptatie en bevestiging door TextFloor van kracht.

4.3 Indien een verstrekte opdracht door opdrachtgever (tussentijds) wordt ingetrokken, is opdrachtgever gehele betaling verschuldigd van het overeengekomen bedrag, tenzij TextFloor aangeeft dat een reductie kan worden toegepast. De omvang van de eventuele reductie is ter beoordeling van TextFloor en hangt mede af van de al uitgevoerde werkzaamheden. TextFloor zal het al vervaardigde werk ter beschikking stellen aan opdrachtgever.

5. Uitvoering van opdrachten en geheimhouding

5.1 TextFloor verplicht zich naar opdrachtgever zorg te dragen voor deskundige uitvoering van schrijf-, redigeer- en vertaalopdrachten naar TextFloor’s beste weten en kunnen.

5.2 TextFloor heeft het recht voor uitvoering van vertaalopdrachten derden, zelfstandig opererende en gekwalificeerde redacteuren, in te schakelen.

5.3 In verband met het gewenste kwaliteitsniveau van de uitvoering door TextFloor van de verstrekte opdracht is de opdrachtgever gehouden om noodzakelijke informatie, bijvoorbeeld over de te vertalen tekst, waaronder specifieke terminologie, ter beschikking te stellen.

5.4 TextFloor zal alle door opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. TextFloor zal ingeschakelde editors wijzen op hun plicht tot strikt vertrouwelijke behandeling van verkregen informatie. TextFloor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onverhoopte schending van de geheimhoudingsplicht door derden.

6. Honorarium, betaling en incassokosten

6.1 Het honorarium van vertalingen wordt berekend door het aantal woorden in de vertaalde tekst (doeltekst) te vermenigvuldigen met het geldende standaardtarief per woord, tenzij door TextFloor met opdrachtgever een afwijkend tarief wordt overeengekomen. Voor door TextFloor geschreven teksten of redactie van bestaande teksten wordt over het algemeen een uurtarief of klusprijs afgesproken.

6.2 TextFloor hanteert voor vertalingen naast het standaardtarief een toeslag, indien de te vertalen brontekst extra bewerkelijk is, van vakspecialistische aard is of de vertaling met grote spoed dient te worden geleverd. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

6.3 Tarieven worden vermeld exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

6.4 Het factuurbedrag dient uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op rekening van TextFloor. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. In geval van verzuim is opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd en alle overige incassokosten, waaronder administratiekosten van TextFloor ter hoogte van € 50 evenals administratie- en/of commissiekosten van ten minste 15% van de hoofdsom van het door TextFloor ingeschakelde incassobureau.

7. Reclames en geschillen

7.1 Reclame over geleverde teksten of vertalingen dient door opdrachtgever zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen tien werkdagen na levering, schriftelijk en met inhoudelijke argumentatie en gedetailleerde onderbouwing aan TextFloor kenbaar te worden gemaakt. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting.

7.2 Indien opdrachtgever na verloop van de termijn zoals gesteld in artikel 7.1 geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien TextFloor alsnog hierin toestemt.

7.3 In geval van reclame of geschil zal TextFloor haar standpunt formeel kenbaar maken, indien het gaat om vertalingen zal TextFloor dit mede op basis van deskundig commentaar van de (betreffende) externe vertaler(s) doen.

7.4 Indien TextFloor de klacht ten dele of geheel gegrond acht, zal TextFloor alles in het werk stellen om de klachten te verhelpen.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 TextFloor kan door opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan TextFloor toerekenbare tekortkoming. TextFloor is niet aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. Voor vertaling van ambigue onderdelen in de brontekst ontheft TextFloor zich van iedere aansprakelijkheid.

8.2 De aansprakelijkheid van TextFloor is in ieder geval beperkt tot het bedrag gelijk aan het in rekening gebrachte honorarium exclusief BTW van de desbetreffende opdracht, met in alle gevallen een maximum van € 10.000.

8.3 Het risico van nadelige gevolgen, waaronder letselschade of economische schade, van gebruik van door TextFloor geschreven, geredigeerde, gecorrigeerde of vertaalde teksten ligt bij opdrachtgever. Opdrachtgever wordt geacht wezenlijke items in een door TextFloor opgeleverde tekst of vertaling, waaronder geldbedragen, waardegetallen, medische begrippen, op juistheid te controleren, omdat TextFloor naar beste weten en kunnen teksten en vertalingen verzorgt, doch in geen geval omissies kan uitsluiten.

8.4 TextFloor is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van door opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. TextFloor is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie, internet en moderne telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers).

8.5 De opdrachtgever vrijwaart TextFloor tegen aanspraken van derden gerelateerd aan beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of intellectuele eigendomsrechten.

9. Ontbinding

9.1 TextFloor is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de lopende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten.

9.2 Indien TextFloor door buitengewone omstandigheden, waarop zij geen invloed kan uitoefenen, niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft TextFloor zonder verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Onder buitengewone omstandigheden worden in ieder geval brand, ongeval, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen en maatregelen van overheidswege gerekend.

10. Auteursrechten

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behoudt TextFloor het auteursrecht op de door haar vervaardigde teksten.

11. Toepasselijk recht

11.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en TextFloor is in alle gevallen Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter. Indien een opdrachtgever TextFloor juridisch aansprakelijk stelt dient dit te allen tijde in Nederland te gebeuren.

12. Overig

12.1 Onder TextFloor wordt verstaan: het bedrijf TextFloor ingeschreven in het handelsregister van Amsterdam in Nederland onder nummer 34380807.

12.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen TextFloor en opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk vooraf door TextFloor schriftelijk akkoord is gegaan met toepassing daarvan.

12.3 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam in Nederland.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s